سه شنبه ، 30 مهر ، 1398
حداقل
بخش نامه ها و آئین نامه ها
عنوانتاریخدانلود
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه1398/07/01
دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان 1397/02/05
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه ی اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی1395/08/11
آیین نامه تخصیص پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه سلمان فارسی1395/07/18
آیین نامه جامع طرح پژوهشی1395/07/18