يکشنبه ، 1 ارديبهشت ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCVعکس 
1 فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/26/Default.aspx
2ميثمحاجي پورادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/27/Default.aspx
3سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی سرپرست معاونت دانشجوییCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/28/Default.aspx
4 سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار رئیس بخش زبان و ادبیات فارسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/29/Default.aspx
5 مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار119معاون فرهنگی و اجتماعی CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/30/Default.aspx
6زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/31/Default.aspx
7سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/32/Default.aspx
8 محسنشعبانيانفنی و مهندسیمربی146رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/34/Default.aspx
9 حميد رضاقوهستانيفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/35/Default.aspx
10مرضيهصادق زادهادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/36/Default.aspx
11عليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/37/Default.aspx
12آرزوآريا شکوهادبيات و علوم انسانیمربی عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/38/Default.aspx
13رسولبلاغيفنی و مهندسیمربی 136هیات علمی، سرپرست بخش شهرسازیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/39/Default.aspx
14عليمجيدي نياعلوم پایهاستادیار157عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/41/Default.aspx
15 امير احمدنيريعلوم پایهمربی145مدیر پژوهشی و رئیس بخش علوم کامپیوترCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/42/Default.aspx
16 عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار135هیات علمی، مدیر گروه معارفCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/43/Default.aspx
17پرهامارجمندفنی و مهندسیمربی195هیات علمی- مدیر فناوری اطلاعاتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/44/Default.aspx
18 عليبديعفنی و مهندسیمربی185رئیس بخش مهندسی کامیپوترCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/45/Default.aspx
19 عليرضادهقانفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/46/Default.aspx
20مهديعسكريعلوم پایهاستادیار131 سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/48/Default.aspx
21احسانمنبريعلوم پایه  عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/49/Default.aspx
22صحابههاشميعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/51/Default.aspx
23مسلمعباسیادبیات وعلوم انسانیاستادیار150 عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/138/Default.aspx
24محمداکبری ریابیهنر و معماریمربی136عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/162/Default.aspx
25سعیدفلاحیعلوم پایهاستادیار107سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/233/Default.aspx
26یحییگردانیادبیات و علوم انسانیاستادیار سرپرست معاونت اداری و مالیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/234/Default.aspx
27ابراهیم اژدریعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/235/Default.aspx
28علیغفارپناهعلوم پایهاستادیار سرپرست مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، مسئول بسیج اساتیدCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/236/Default.aspx
29لیلاشاملیادبیات و علوم انسانیاستادیار سرپرست بخش روانشناسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/237/Default.aspx
30محمدرضا پورکریمی علوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/248/Default.aspx
31محمدرضاتقدسیعلوم پایهاستادیار166سرپرست بخش فیزیکCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/249/Default.aspx
32بهروز خسروپورعلوم پایهاستادیار سرپرست بخش علوم مهندسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/251/Default.aspx
33ابوذرخسرویهنر و معماریاستادیار168سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/252/Default.aspx
34نظام الدینقاسمیادبیات و علوم انسانیاستادیار183سرپرست مرکز مشاوره ، بهداشت و درمانCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/253/Default.aspx
35عبدالحمیدجهانگیریفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/254/Default.aspx
36پریساعبدالرضاپورادبیات و علوم انسانیاستادیار سرپرست بخش آموزش زبان انگلیسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/255/Default.aspx
37حسینمهدویان رادعلوم پایهاستادیار176رئیس بخش ریاضیات و کاربردهاCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/256/Default.aspx
38سیروسبهرامیفنی و مهندسیاستادیار146عضو هیات علمی، سرپرست بخش برق-الکترونیکCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/257/Default.aspx
39علیرضاراستیادبیات و علوم انسانیاستادیار168عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/403/Default.aspx
40ایمانلرزادهفنی و مهندسیاستادیار هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/455/Default.aspx