يکشنبه ، 11 خرداد ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCVعکس 
1پرهامارجمندفنی و مهندسیمربی195 CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/44/Default.aspx
2ابراهیم اژدریعلوم پایهاستادیار مدیر گروه ریاضیات و کاربردهاCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/235/Default.aspx
3محمداکبری ریابیهنر و معماریمربی136عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/162/Default.aspx
4 عليبديعفنی و مهندسیمربی185مدیر گروه مهندسی کامیپوترCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/45/Default.aspx
5 فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/26/Default.aspx
6رسولبلاغيفنی و مهندسیمربی 136عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/39/Default.aspx
7سیروسبهرامیفنی و مهندسیاستادیار146رییس دفتر ارتباط با صنعتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/257/Default.aspx
8محمدرضا پورکریمی علوم پایهاستادیار121عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/248/Default.aspx
9محمدرضاتقدسیعلوم پایهاستادیار166عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/249/Default.aspx
10عبدالحمیدجهانگیریفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/254/Default.aspx
11ميثمحاجي پورادبيات و علوم انسانیاستادیار  CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/27/Default.aspx
12سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی سرپرست معاونت دانشجوییCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/28/Default.aspx
13بهروز خسروپورعلوم پایهاستادیار مدیر گروه علوم مهندسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/251/Default.aspx
14ابوذرخسرویهنر و معماریاستادیار168سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/252/Default.aspx
15یاسرخواجویادبیات و علوم انسانیاستادیار سرپرست امور آموزشی و تحصیلات تکمیلیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/525/Default.aspx
16 سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیأت علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/29/Default.aspx
17 عليرضادهقانفنی و مهندسیمربی عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/46/Default.aspx
18علیرضاراستیادبیات و علوم انسانیاستادیار168عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/403/Default.aspx
19 مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار119معاون فرهنگی و اجتماعی CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/30/Default.aspx
20لیلاشاملیادبیات و علوم انسانیاستادیار مدیر گروه روانشناسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/237/Default.aspx
21 محسنشعبانيانفنی و مهندسیمربی146عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/34/Default.aspx
22مرضيهصادق زادهادبيات و علوم انسانیاستادیار رئیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/36/Default.aspx
23مسلمعباسیادبیات وعلوم انسانیاستادیار150رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمانCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/138/Default.aspx
24پریساعبدالرضاپورادبیات و علوم انسانیاستادیار مدیر گروه آموزش زبان انگلیسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/255/Default.aspx
25مهديعسكريعلوم پایهاستادیار131عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/48/Default.aspx
26عليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/37/Default.aspx
27 عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار135هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/43/Default.aspx
28علیغفارپناهعلوم پایهاستادیار  مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/236/Default.aspx
29سعیدفلاحیعلوم پایهاستادیار107عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/233/Default.aspx
30نظام الدینقاسمیادبیات و علوم انسانیاستادیار183عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/253/Default.aspx
31زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیاستادیار مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/31/Default.aspx
32 حميد رضاقوهستانيفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/35/Default.aspx
33یحییگردانیادبیات و علوم انسانیاستادیار سرپرست معاونت اداری و مالیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/234/Default.aspx
34ایمانلرزادهفنی و مهندسیاستادیار عضو هیأت علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/593/Default.aspx
35عليمجيدي نياعلوم پایهاستادیار157عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/41/Default.aspx
36سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/32/Default.aspx
37احسانمنبريعلوم پایه  عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/49/Default.aspx
38مهدیمنعمیفنی و مهندسیاستادیار مدیر گروه برقCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/523/Default.aspx
39حسینمهدویان رادعلوم پایهاستادیار176عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/256/Default.aspx
40نسیمهنوحیادبیات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/524/Default.aspx
41 امير احمدنيريعلوم پایهمربی145مدیر امور پژوهشی و فناوریCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/42/Default.aspx
42صحابههاشميعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/51/Default.aspx