پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCVعکس 
1 فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار  رئیس دانشگاه سلمان فارسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/26/Default.aspx
2ميثمحاجي پورادبيات و علوم انسانیاستادیار هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/27/Default.aspx
3سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/28/Default.aspx
4 سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار  CV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/29/Default.aspx
5 مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار119معاون فرهنگی و اجتماعیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/30/Default.aspx
6زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیاستادیار رئیس بخش زبان و ادبیات فارسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/31/Default.aspx
7سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیاستادیار191معاون اداری مالیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/32/Default.aspx
8 محسنشعبانيانفنی و مهندسیمربی146عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/34/Default.aspx
9 حميد رضاقوهستانيفنی و مهندسیمربی رئیس بخش علوم مهندسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/35/Default.aspx
10مرضيهصادق زادهادبيات و علوم انسانیاستادیار  CV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/36/Default.aspx
11عليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجوییCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/37/Default.aspx
12خانم آرزوآريا شکوهادبيات و علوم انسانیمربی هیات علمی CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/38/Default.aspx
13رسولبلاغيفنی و مهندسیمربی  هیات علمی، سرپرست بخش شهرسازیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/39/Default.aspx
15عليمجيدي نياعلوم پایهاستادیار157معاون آموزشی و پژوهشیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/41/Default.aspx
16 امير احمدنيريعلوم پایهمربی مدیر پژوهشی و رئیس بخش علوم کامپیوترCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/42/Default.aspx
17 عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار135هیات علمی، مدیر گروه معارفCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/43/Default.aspx
18پرهامارجمندفنی و مهندسیمربی195هیات علمی- مدیر فناوری اطلاعاتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/44/Default.aspx
19 عليبديعفنی و مهندسیمربی185رئیس بخش مهندسی کامیپوترCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/45/Default.aspx
20 عليرضادهقانفنی و مهندسیمربی هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/46/Default.aspx
21مهديعسكريعلوم پایهاستادیار131 سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی CV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/48/Default.aspx
22احسانمنبريعلوم پایه  هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/49/Default.aspx
24صحابههاشميعلوم پایهاستادیار هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/51/Default.aspx
25مسلمعباسیادبیات وعلوم انسانیاستادیار122 سرپرست معاونت دانشجوییCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/138/Default.aspx
26محمداکبری ریابیهنر و معماریمربی هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/162/Default.aspx
27سعیدفلاحیعلوم پایهاستادیار سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/233/Default.aspx
28یحییگردانیادبیات و علوم انسانیاستادیار رئیس بخش آموزش زبان انگلیسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/234/Default.aspx
29ابراهیم اژدریعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/235/Default.aspx
30علیغفارپناهعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمی، مسئول بسیج اساتیدCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/236/Default.aspx
31لیلاشاملیادبیات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمی CV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/237/Default.aspx
32محمدرضا پورکریمی علوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/248/Default.aspx
33محمدرضاتقدسیعلوم پایهاستادیار166سرپرست بخش فیزیکCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/249/Default.aspx
34بهروز خسروپورعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/251/Default.aspx
35ابوذرخسرویهنر و معماریاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/252/Default.aspx
36نظام الدینقاسمیادبیات و علوم انسانیاستادیار سرپرست بخش روانشناسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/253/Default.aspx
37عبدالحمیدجهانگیریفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/254/Default.aspx
38پریساعبدالرضاپورادبیات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/255/Default.aspx
39حسینمهدویان رادعلوم پایهاستادیار176رئیس بخش ریاضیات و کاربردهاCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/256/Default.aspx
40سیروسبهرامیفنی و مهندسیاستادیار سرپرست بخش برق-الکترونیکCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/257/Default.aspx