فرم امتیاز دهی متقاضیان خوابگاه-دانشجویان جدیدالورود

فرم امتیاز دهی متقاضیان خوابگاه-دانشجویان جدیدالورود
 • مشخصات فردی
  0
 • 1
 • نام:*
  2
 • نام خانوادگی:*
  3
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  4
 • شماره دانشجویی:*
  5
 • رشته تحصیلی:*
  6
 • جنسیت:*
  7
 • مقطع تحصیلی:*
  8
 • نام شهر محل سکونت:*
  9
 • شماره تلفن همراه:*
  10
 • شماره تماس منزل:*
  11
 • آدرس محل سکونت:*آدرس کامل
  12
 • کدپستی:*کد پستی محل سکونت
  13
 • معدل کل:*
  14
 • دانشجوی جدیدالورود* ورودی مهر 1401
  15
 • محل سکونت(بومی -غیر بومی)
  16
 • امتیاز

  توضیحات

  موارد مشمول امتیاز

  9

  فاصله تا دانشگاه از 50 تا 300 کیلومتر

   

  محل سکونت

  بومی و غیر بومی

  13

  فاصله تا دانشگاه از 300 تا 600 کیلومتر

   

  15

  فاصله تا دانشگاه بیش از 600 کیلومتر

   

  17
 • محل سکونت:* محل سکونت را با توجه به جدول فوق انتخاب کنید
  18
 • امتیاز محل سکونت:* امتیاز خود را با توجه به جدول فوق انتخاب کنید
  19
 • شرایط خاص
  20
 • امتیاز

  توضیحات

  موارد مشمول امتیاز

   

  20

  دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه گواهی از نهاد و یا سازمان مربوطه

  شرایط خاص

  (پیوست دارد)

  20

  خانواده های شهدا و ایثارگران با ارائه گواهی از نهاد مربوطه

  20

  دانشجویانی که مشکل جسمی دارند با ارائه گواهی

  21
 • شرایط خاص:*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه گواهی از نهاد و یا سازمان مربوطه
  خانواده های شهدا و ایثارگران با ارائه گواهی از نهاد مربوطه
  دانشجویانی که مشکل جسمی دارند با ارائه گواهی
  22
 • امتیاز شرایط خاص:*مجموع امتیازات خود را با توجه به جدول فوق وارد کنید
  23
 • دانشجویان ویژه:
  24
 • امتیاز

  توضیحات

  موارد مشمول امتیاز

  7

  رتبه های برتر(اول تا سوم) دانشگاه در سال گذشته با ارئه گواهی

  دانشجویان ویژه

  (پیوست دارد)

  7

  برگزیده های المپیاد های علمی و فرهنگی با ارئه گواهی

  7

  قهرمانان ورزشی با اراِیه گواهی

  25
 • دانشجویان ویژه:*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  رتبه های برتر(اول تا سوم) دانشگاه در سال گذشته با ارئه گواهی
  برگزیده های المپیاد های علمی و فرهنگی با ارئه گواهی
  قهرمانان ورزشی با اراِیه گواهی
  26
 • امتیاز دانشجوی ویژه:*مجموع امتیازات خود را با توجه به جدول فوق وارد کنید
  27
 • مقطع تحصیلی:
  28
 • امتیاز

  توضیحات

  موارد مشمول امتیاز

  14

  دکتری

  مقطع تحصیلی

  12

  کارشناسی ارشد

  10

  کارشناسی

  29
 • امتیاز مقطع تحصیلی:*امتیاز خود را براساس جدول فوق واردکنید
  30
 • موارد خاص ولی دانشجو:
  31
 • امتیاز

  توضیحات

  موارد مشمول امتیاز

  15

  متوفی و عدم توانایی مالی خانواده با ارئه گواهی

  موارد خاص ولی دانشجو

  (پیوست دارد)

  15

  متوفی و دانشجو سرپرست خانواده با ارئه گواهی

  15

  از کار افتادگی با گواهی پزشکی معتبر

  32
 • امتیاز شرایط خاص ولی:*امتیاز را بر اساس جدول فوق وارد کنید
  33
 • سال ورود:
  34
 • امتیاز

  توضیحات

  موارد مشمول امتیاز

  10

  ورودی مهرماه 1401

  سال ورود

  8

  ورودی مهرماه 1398

  6

  ورودی مهرماه 1400

  6

  ورودی مهرماه 1399

  35
 • امتیاز سال ورود:*امتیاز را بر اساس جدول فوق وارد کنید
  36
 • نوع تحصیل:
  37
 • امتیاز

  توضیحات

  موارد مشمول امتیاز

  5

  روزانه

  نوع تحصیل

  2

  نوبت دوم

  38
 • امتیاز نوع تحصیل:*امتیاز را بر اساس جدول فوق وارد کنید
  39
 • 41
 • ارسال مستندات:
  42
 • مستندات مربوط به جداولی که نیاز به پیوست و ارائه مدارک دارند را در این قسمت بارگذاری نمایید.در صورت نیاز به ارسال بیش از یک فایل ،فایلها را به صورت یک فایل zip شده ارسال نمایید. حداکثر حجم قابل قبول 1 مگابایت می باشد.
  43
 • بارگذاری مستندات:* فایل های خود را آپلود کنید(فیل pdf یا zip)
  44