لیست اعضا هیئت علمی

ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCV
1فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار-مدیر گروه ادبیاتCV-
2سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی-سرپرست معاونت دانشجوییCV-
3سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیأت علمیCV-
4مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار119عضو هیئت علمیCV-
5زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیات علمیCV-
6سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیات علمیCV-
8عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار135هیات علمیCV-
7عليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار-مدیر گروه روانشناسیCV-
9مرضیهصادق زادهادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیأت علمیCV-
10یحییگردانیادبیات و علوم انسانیاستادیار-رئیس گروه آموزش‌های و مجازیCV-
11لیلاشاملیادبیات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمیCV-
12نظام الدینقاسمیادبیات و علوم انسانیاستادیار183عضو هیات علمیCV-
13پریساعبدالرضاپورادبیات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمیCV-
14علیرضاراستیادبیات و علوم انسانیاستادیار168عضو هیئت علمیCV-
15نسیمهنوحیادبیات و علوم انسانیاستادیار-رئیس بخش آموزش زبان انگلیسی / مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانوادهCV-
16یاسرخواجویادبیات و علوم انسانیاستادیار131سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلیCV-
17مسلمعباسیادبیات وعلوم انسانیاستادیار150رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمانCV-
18امير احمدنيريعلوم پایهمربی145عضو هیأت علمیCV-
19مهديعسكريعلوم پایهاستادیار131عضو هیات علمیCV-
20احسانمنبريعلوم پایه--سرپرست معاونت اداری و مالیCV-
21صحابههاشميعلوم پایهاستادیار-عضو هیئت علمیCV-
22سعیدفلاحیعلوم پایهاستادیار107رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتCV-
23ابراهیماژدریعلوم پایهاستادیار-سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی / مدیر گروه علوم پایه (ریاضیات و کاربردها - فیزیک)CV-
24علیغفارپناهعلوم پایهاستادیار-مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعیCV-
25محمدرضاپورکریمیعلوم پایهاستادیار145مدیریت امور پژوهشی و فناوریCV-
26محمدرضاتقدسیعلوم پایهاستادیار166عضو هیأت علمیCV-
27بهروزخسروپورعلوم پایهاستادیار157سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشیCV-
28حسینمهدویان رادعلوم پایهاستادیار176عضو هیات علمیCV-
29علیمجیدی نیاعلوم پایهاستادیار107رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌المللCV-
30اسماعیلكاظمیعلوم پایهاستادیار-عضو هیأت علمی--
31محسنشعبانيانفنی و مهندسیمربی146عضو هیأت علمیCV-
32حميدرضاقوهستانيفنی و مهندسیمربی-عضو هیات علمیCV-
33رسولبلاغيفنی و مهندسیمربی136عضو هیات علمیCV-
34پرهامارجمندفنی و مهندسیمربی195عضو هیات علمیCV-
35عليبديعفنی و مهندسیمربی185مدیر گروه کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر)CV-
36عليرضادهقانفنی و مهندسیمربی-عضو هیأت علمیCV-
37سیروسبهرامیفنی و مهندسیاستادیار146رییس دفتر ارتباط با صنعتCV-
38مهدیمنعمیفنی و مهندسیاستادیار-مدیر گروه برق الکترونیک و علوم مهندسیCV-
39ایمانلرزادهفنی و مهندسیاستادیار-عضو هیأت علمیCV-
40ابوذرخسرویهنر و معماریاستادیار-عضو هیات علمیCV-
نمایش ۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.