بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون

۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | ۲۰:۵۱ ۱۹
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید آیت‌الله دژکام از زیرساخت‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون