لیست کارمندان

ردیفنام نام خانوادگيسمتحوزهتلفن داخلی
1زهرا بازيارکارشناس امور فارغ التحصیلان(صدور گواهی موقت و دانشنامه)آموزشی07142226050 داخلی 133
2ليلا باغبان آزادکارشناس امور فارغ التحصیلان(صدور تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات)آموزشی07142226050 داخلی 133
3معصومه بذرافشانکارشناس آموزش بخش زبان و ادبیات فارسی-کارشناس جذب و امور هیأت علمی، مسئول برگزاری آزمون جامع و مصاحبه دکتری، مسئول ثبت نام دانشجویان جدید الورود (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)-کارشناس کمیسیون موارد خاص استان-کارشناس شورای تحصیلات تکمیلیآموزشی07142226050 داخلی 130
4ندا پناهکارشناس آزمایشگاه برق و الکترونیک و فیزیک-کارشناس بخش های علوم مهندسی، مهندسی برق و مهندسی تکنولوژی الکترونیکآموزش و پژوهش07142226050 داخلی 146
5فاطمه راسخیکارشناس پژوهش- کارشناس آموزش بخش های آموزش زبان انگلیسی، ریاضیات و کاربردها و عمومی-کارشناس اساتید مدعو و امور حق التدریس اساتید، مسئول ارسال و پیگیری خطاهای موجود در سامانه آموزشی و در خواست های الکترونیکی دانشجویان-کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه-کارشناس شورای آموزشیآموزش و پژوهش07142226050 داخلی 132
6مريم رجحانيکارشناس آموزش بخش های علوم کامپیوتر، فیزیک، فیزیک مهندسی- کارشناس کمیته انتقال و میهمانیآموزشی07142226050 داخلی 129
7علي سپرهمکارشناس آزمایشگاه برق و الکترونیک و فیزیک- کارشناس بخش های مهندسی کامپیوتر، مهندسی شهرسازی و روانشناسی(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)آموزش و پژوهش07142226050 داخلی 128
8محمدحسین ترک کشکولیکارشناس امور کلاسهاآموزش-
9احسان اله رفيعيان زادهرئیس مرکز فناوري اطلاعاتپژوهشی07142226050 داخلی 174
10حسين ساساني پورکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی07142226050 داخلی 173
11آمنه آبسالانرئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانهپژوهشی07142226050 داخلی 177
12مريم دهقان قلعه سيديکارشناس کتابخانهپژوهشی07142226050 داخلی 194
13علیرضا محمدی صدرکارشناس کتابخانهپژوهشی-
8حميد رضا يزدانيتاسيساتاداری123
9روح الله بازيارتاسيساتاداری123
10حميدرضا رئيسيمدیر امور اداریاداری103
11غلامرضا فرجيخدماتاداری185
12محسن جاويدي قراچهخدماتاداری196
13مهدي روحاني نسبانبار داراداری117
14احمد جعفريمسئول امور عمومیاداری144
15سعيد زارع خفريکارشناس امور اداریاداری144
16سميه نظريهماشین نویساداری101
17احد شجاعيرانندهاداری170
18زهرا مجيديدبيرخانهاداری140
19محمدطاهر اژدريخدماتاداری196
20امين پلوانخدماتاداری-
21داوود محمدیرانندهاداری-
22مهدی محمدی فردباغباناداری-
23حبیب باغبان آزادخدماتاداری-
24عبدالکریم تواناخدماتاداری-
25خداداد زراعتيکارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیامور فرهنگی186
26سیدداراب موسويرئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیامور فرهنگی154
27مرضيه بزميکارشناس امور فرهنگیامور فرهنگی190
35ايمان براتيانتظاماتحراست102
36شاپور زندي لکانتظاماتحراست169
37هدايت نصيريانتظاماتحراست169
38کاظم رشیدیانتظاماتحراست102
39غلامرضا همتیانتظاماتحراست102
40مصطفی مرادیانتظاماتحراست102
41سيده مريم موسويکارشناس امور دانشجوییدانشجویی120
42امين انصاريمسئول تربیت بدنیدانشجویی-
43عباس روستاکارشناس امور دانشجوییدانشجویی137
44ابراهيم آروندکارشناس امور دانشجوییدانشجویی-
45عبدالکريم عباسيسرپرست مدیریت امور دانشجوییدانشجویی104
46عليرضا سبب سازکارشناس امور دانشجوییدانشجویی-
47فرزانه جمشیدیکارشناس بهداشتدانشجویی-
48احمدرضا صنعتيرییس دفتر ریاستریاست189
49مجتبي جنگجومدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وریریاست-
50جهانگير رستميمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست-
51محسن عباسپورروابط عمومی و امور بین المللریاست191
52سيد روح الله موسويکارشناس عمرانيعمرانی-
53جواد جوکارامین اموالمالی117
54عباس_باغبان آزادمدیر امور ماليمالی110
55مصطفي ارجيکارشناس امور ماليمالی113
56سيد فرهاد موسويکارشناس امور مالیمالی114
57نادر شجاعيکارشناس امور مالیمالی111
58رحيم شجاعيکارشناس امور ماليمالی112
نمایش ۱ تا ۵۷ مورد از کل ۵۷ مورد.