لیست کارمندان

ردیفنام نام خانوادگيسمتحوزهتلفن داخلی
3ليلا باغبان آزادکارشناس آموزشيآموزشی127
4معصومه بذرافشانکارشناس آموزشیآموزشی130
5زهرا بازيارکارشناس آموزشيآموزشی133
6مريم رجحانيکارشناس آموزشيآموزشی129
7فاطمه راسخیکارشناس آموزش و پژوهشآموزش و پژوهش132
8حميد رضا يزدانيتاسيساتاداری123
9روح الله بازيارتاسيساتاداری123
10حميدرضا رئيسيمدیر امور اداریاداری103
11غلامرضا فرجيخدماتاداری185
12محسن جاويدي قراچهخدماتاداری196
13مهدي روحاني نسبكارپردازاداری134
14احمد جعفريمسئول امور عمومیاداری144
15سعيد زارع خفريکارشناس امور اداریاداری144
16سميه نظريهماشین نویساداری101
17احد شجاعيرانندهاداری170
18زهرا مجيديدفتر رياست - رئيس گروه شاهد و ايثارگررياست140
19محمدطاهر اژدريخدماتاداری196
20امين پلوانخدماتاداری-
21داوود محمدیرانندهاداری-
22مهدی محمدی فردباغباناداری-
23حبیب باغبان آزادخدماتاداری-
24عبدالکریم تواناخدماتاداری-
25خداداد زراعتيکارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیامور فرهنگی186
26سیدداراب موسويرئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیامور فرهنگی154
27مرضيه بزميکارشناس امور فرهنگیامور فرهنگی190
28آمنه آبسالانرئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانهپژوهشی177
29حسين ساساني پورکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی173
30علي سپرهمکارشناس کارگاه‌های برق و الکترونیکپژوهشی-
31احسان اله رفيعيان زادهرئیس مرکز فناوري اطلاعاتپژوهشی174
32ندا پناهکارشناس کارگاهپژوهشی146
33مريم دهقان قلعه سيديکارشناس کتابخانهپژوهشی194
34علیرضا محمدی صدرکارشناس کتابخانهپژوهشی-
35ايمان براتيانتظاماتحراست102
36شاپور زندي لکانتظاماتحراست169
37هدايت نصيريانتظاماتحراست169
38کاظم رشیدیانتظاماتحراست102
39غلامرضا همتیانتظاماتحراست102
40مصطفی مرادیانتظاماتحراست102
41سيده مريم موسويکارشناس امور دانشجوییدانشجویی120
42امين انصاريمسئول تربیت بدنیدانشجویی-
43عباس روستاکارشناس امور دانشجوییدانشجویی137
44ابراهيم آروندمدير امور دانشجوییدانشجویی-
45عبدالکريم عباسيمدیر امور فرهنگيفرهنگي104
46عليرضا سبب سازکارشناس مسئول عمرانيعمراني-
47فرزانه جمشیدیکارشناس بهداشتدانشجویی-
48احمدرضا صنعتيكارشناس مسئول فرهنگيفرهنگي189
49مجتبي جنگجومدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وریریاست-
50جهانگير رستميمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست-
51محسن عباسپورروابط عمومی و امور بین المللریاست191
52سيد روح الله موسويکارشناس عمرانيعمرانی-
53جواد جوکارامین اموالمالی117
54عباس_باغبان آزادمدیر امور ماليمالی110
55مصطفي ارجيکارشناس امور ماليمالی113
56سيد فرهاد موسويکارشناس امور مالیمالی114
57نادر شجاعيکارشناس امور مالیمالی111
58رحيم شجاعيکارشناس امور ماليمالی112
نمایش ۱ تا ۵۶ مورد از کل ۵۶ مورد.