معاون آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۷۴۴۸
دکتر بهروز خسروپور

سمت : معاون آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات : دکترای فیزیک 

مرتبه علمی : دانشیار

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 157

پست الکترونیکی : b_khosropour@kazerunsfu.ac.ir
 

شرح وظایف : 

1-    اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیند های آموزش و تحصیلات تکمیلی مؤسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی؛

2-    برنامه ریزی  امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحد های ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارایه گزارش لازم به هیأت رییسه؛

3-    پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف در هر نیم سال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛

4-    اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛

5-    برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛

6-    برنامه ریزی آموزشی مؤسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

7-    اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی؛

8-    ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی مؤسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارایه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد؛

9-    برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛

10-نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در مؤسسه با هماهنگی وزارت متبوع؛

11-اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی مؤسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه؛

12-برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی؛

13-اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور؛

14-توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با الویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

15-کنترل و نظارت بر فرآیند های پژوهشی مؤسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛

16-مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه مؤسسه جهت ارایه به رییس مؤسسه؛

17-ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛

18-همکاری در ارایه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قرارداد های تحقیقاتی و خدماتی بین مؤسسه و سایر مؤسسات؛

19-همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی؛

20-برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی ) برابر ضوابط مصوب؛

21-تهیه برنامه پژوهشی مؤسسه و ارایه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کار آفرینی و پارک علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی مؤسسه؛

22-بررسی و ارزیابی فعالیت های مؤسسه در چار چوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رییسه؛

23-شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی -پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی مؤسسه؛
 

 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۰