اداره تربیت بدنی

تعداد بازدید:۳۲۱۰

نام: امین

نام خانوادگی: انصاری

سمت: رئیس اداره تربیت بدنی 

شماره تماس: 07142221604

شرح وظایف اداره ی تربیت بدنی

 اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه

برنامه ریزی برای برگزاری  المپیاد های  ورزشی و درون دانشگاهی

انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی

نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها

اجرای سیاستها و خط  مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی

برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان ونظارت بر حسن اجرای آنها

ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی

نظارت بر امور نگهداری و بهره ورداری از تاسیسات میادین و امکانات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط

پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان

برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

ارزشیابی کار دانشجویان در مورد واحد ورزشی ازطریق انجام آزمون های لازم

فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه

پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات و اجرای برنامه های مربوط

انجام سایر امور محوله ازسوی مافوق

 

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰