شماره‌های تماس

تعداد بازدید:۲۴۰

نام

سمت

داخلی

شماره مستقیم

حوزه ریاست

دکتر فاضل نیا

رئیس دانشگاه

188

42212341

دکتر مجیدی نیا

رییس حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل

107

42212340

خانم مجیدی

مسئول دفتر ریاست دانشگاه

رئیس گروه شاهد و ایثارگر

189

آقای جنگجو

مدیر برنامه و بودجه

172

42212304

آقای عباسپور

مسوول روابط عمومی و

امور بین الملل

191

42229565

دکتر فلاحی

رئیس دفتر نظارت و ارزیابی

185

معاونت ها

دکتر خسروپور

معاون آموزشی و پژوهشی

157

42212305

آقای خاتمی

معاون امور دانشجویی

150

دکتر اژدری

معاون فرهنگی و اجتماعی

119

42223104

دکتر منبری

معاون اداری و مالی

108

مدیران

خانم آبسالان

رئیس کتابخانه

177

آقای باغبان آزاد

مدیر امور مالی

110

42212343

دکتر خواجوی

مدیر امور آموزش

131

آقای رئیسی

مدیر امور اداری

103

42218692

آقای آروند

مدیر امور دانشجویی

104

آقای عباسی

مدیر امور فرهنگی

149

42221205

آقای رستمی

مدیر امور حقوقی و قرارداد ها

183

آقای رفیعیان زاده

رئیس گروه فناوری اطلاعات

174

42218693

42212345

آقای هاشم زاده

مدیر حراست

141

42212342

42212344

دکتر پورکریمی

مدیر امورپژوهشی

145

دکتر عباسی

رئیس مرکز مشاوره و بهداشت

--

42220618

 

 

نام اتاق

سمت

داخلی

خط مستقیم

آقای انصاری

مدیر تربیت بدنی

--

42221604

آقای ارجی

کارشناس امور مالی

113

خانم بزمی

کارشناس فرهنگی

181

خانم باغبان آزاد

کارشناس امور آموزشی

127

خانم بذرافشان

کارشناس امور آموزشی

130

خانم بازیار

کارشناس امور آموزشی

133

خانم پناه

کارشناس آزمایشگاه

146

آقای پلوان

انباردار

117

آقای جعفری

کارشناس مسوول امور عمومی

144

آقای جاویدی

خدمات

196

خانم دهقان

کارشناس امور کتابخانه

194

خانم راسخی

کارشناس امور آموزشی

132

آقای روحانی

کارپرداز

134

آقای زراعتی

کارشناس تغذیه

137

خانم رجحانی

کارشناس امور آموزشی

129

آقای زندی لک

انتظامات

169

آقای زارع خفری

کارشناس امور اداری

142

آقای سپرهم

کارشناس آموزش

128

آقای ساسانی پور

کارشناس فناوری اطلاعات

173

آقای سبب ساز

امور عمرانی

--

42244127

آقای رحیم شجاعی

کارشناس امور مالی

112

آقای نادر شجاعی

کارشناس امور مالی

114

آقای احد شجاعی

راننده

170

آقای فرجی

خدمات

125

آقای کشکولی

مدیریت کلاس ها

134

خانم موسوی

کارشناس دانشجویی

120

آقای فرهاد موسوی

کارشناس امور مالی

115

آقای داراب موسوی

رئیس گروه حمایت از فعالیت های فرهنگی

154

خانم مشایخ

مرکز مشاوره

--

42220618

خانم نظریه

کارشناس اداری - دبیرخانه

101-118-140

آقای یزدانی

تأسیسات

123

ساختمان15 خرداد

--

42221964

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰