شماره‌های تماس

تعداد بازدید:۲۰۹۹۰

ردیف

نام

سمت

داخلی

خط مستقیم

حوزه ریاست

آقای دکتر فارسی نژاد

رئیس دانشگاه

188

42212341

خانم مجیدی

مسئول دفتر ریاست و رئیس گروه شاهد و ایثارگر

189

 

آقای دکتر مجیدی نیا

رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

107

42212340

آقای دکتر فلاحی

رئیس دفتر نظارت و ارزیابی

185

آقای جنگجو

مدیر برنامه و بودجه

172

42212304

آقای رستمی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

183

آقای عباسپور

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

 

09177235625

حوزه اداری - مالی

آقای دکتر براتی

معاون اداری و مالی

192

آقای موسوی

مدیر اموراداری

103

42218692

آقای جعفری

کارشناس مسوول امورعمومی

144

آقای سبب ساز

کارشناس مسئول گروه امور عمرانی

137

 

آقای زارع خفری

کارشناس امور رفاهی کارکنان

142

خانم نظریه

دبیرخانه

140-101

آقای روحانی

کارپرداز

134

آقای پلوان

انباردار

117

آقای حسن‌زاده

خدمات

125

آقای جاویدی

خدمات

196

آقای احد شجاعی

راننده

170

آقای یزدانی و بازیار

تأسیسات

123

آقای باغبان آزاد

مدیر امور مالی

110

42212343

آقای رحیم شجاعی

رئیس اداره دریافت و پرداخت

115

آقای سیدفرهاد موسوی

کارشناس اسناد و مالیات

112

آقای ارجی

کارشناس حقوق و دستمزد

113

آقای نادر شجاعی

کارشناس مالی دانشجویان

114

آقای جواد جوکار

کارشناس امین اموال

117

حوزه حراست

 

حراست

141

 

 

انتظامات

102

 

انتظامات 169

حوزه آموزشی و پژوهشی

آقای دکترخسروپور

معاون آموزشی و پژوهشی

157

42212305

آقای دکتر خواجوی

مدیر امور آموزشی

195

آقای دکتر راستی

مدیر امور پژوهشی

 

آقای رفیعیان زاده

رئیس گروه فناوری اطلاعات

174

42218693-42212345

آقای ساسانی

کارشناس فناوری اطلاعات

173

خانم آبسالان

رئیس کتابخانه مرکزی

177

خانم دهقان

کارشناس امورکتابخانه

194

خانم بذرافشان

کارشناس بخش زبان و ادبیات فارسی( ارشد و دکتری)

130

خانم بازیار

کارشناس امور دانش آموختگان

133

خانم باغبان آزاد

کارشناس امور دانش آموختگان

127

خانم رجحانی

کارشناس بخش مهندسی فیزیک و علوم کامپیوتر

129

خانم راسخی

کارشناس پژوهش و کارشناس بخش زبان انگلیسی و ریاضیات

132

خانم پناه

کارشناس آزمایشگاه و بخش علوم مهندسی، مهندسی برق و مهندسی تکنولوژی الکترونبک

146

آقای سپرهم

کارشناس آزمایشگاه و بخش شهرسازی، روانشناسی و مهندسی کامپیوتر

128

آقای کشکولی

مدیریت کلاسها

134

حوزه دانشجویی

آقای دکتر اژدری

معاون دانشجویی

150

آقای آروند

مدیر امور دانشجویی

 

42212341

آقای  دکتر عباسی

رئیس مرکز مشاوره و بهداشت

--

42220618

خانم ها مشایخ وجمشیدی

کارشناس مشاوره و کارشناس بهداشت

--

42220618

آقای انصاری

رئیس اداره تربیت بدنی

--

 

آقای زراعتی

کارشناس مسئول دانشجویی

137

آقای محمدی

کارشناس امور رفاهی

137

 

خانم موسوی

کارشناس امور خوابگاه

120

حوزه فرهنگی و اجتماعی

آقای دکتر غفارپناه

معاون فرهنگی و اجتماعی

150

42223104

آقای عباسی

مدیر امور فرهنگی

149

42221205

آقای رئیسی

رئیس گروه حمایِت از فعالیتهای فرهنگی

154

آقای صنعتی

کارشناس مسئول نشریات

--

خانم بزمی کارشناس انجمن علمی

181

 

 

--

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۲