شماره‌های تماس

تعداد بازدید:۱۶۷۰۵

ردیف

نام

سمت

داخلی

خط مستقیم

حوزه ریاست

آقای دکتر فاضل نیا

رئیس دانشگاه

189

42223444

خانم مجیدی

مسئول دفتر ریاست و رئیس گروه شاهد و ایثارگر

189

42223444

آقای دکتر مجیدی نیا

رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

107

42212340

آقای دکتر فلاحی

رئیس دفتر نظارت و ارزیابی

185

آقای جنگجو

مدیر برنامه و بودجه

172

42212304

آقای رستمی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

183

آقای عباسپور

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

191

42229565

حوزه اداری - مالی

آقای دکتر منبری

معاون اداری و مالی

108

آقای موسوی

مدیر اموراداری

103

42218692

آقای جعفری

کارشناس مسوول امورعمومی

144

آقای سبب ساز

کارشناس مسئول گروه امور عمرانی

--

42244127

آقای زارع خفری

کارشناس امور رفاهی کارکنان

142

خانم نظریه

دبیرخانه

140-101

آقای روحانی

کارپرداز

134

آقای پلوان

انباردار

117

آقای فرجی

خدمات

125

آقای جاویدی

خدمات

196

آقای احد شجاعی

راننده

170

آقای یزدانی و بازیار

تأسیسات

123

آقای باغبان آزاد

مدیر امور مالی

110

42212343

آقای رحیم شجاعی

رئیس اداره دریافت و پرداخت

115

آقای سیدفرهاد موسوی

کارشناس اسناد و مالیات

114

آقای ارجی

کارشناس حقوق و دستمزد

113

آقای نادر شجاعی

کارشناس مالی دانشجویان

111

آقای جواد جوکار

کارشناس امین اموال

117

حوزه حراست

 

حراست

141

 

 

انتظامات

102

 

   

حوزه آموزشی و پژوهشی

آقای دکترخسروپور

معاون آموزشی و پژوهشی

157

42212305

آقای دکتر خواجوی

مدیر امور آموزشی

195

آقای دکتر پورکریمی

مدیر امور پژوهشی

145

آقای رفیعیان زاده

رئیس گروه فناوری اطلاعات

174

42218693-42212345

آقای ساسانی

کارشناس فناوری اطلاعات

173

خانم آبسالان

رئیس کتابخانه مرکزی

177

خانم دهقان

کارشناس امورکتابخانه

194

خانم بذرافشان

کارشناس بخش زبان و ادبیات فارسی( ارشد و دکتری)

130

خانم بازیار

کارشناس امور دانش آموختگان

133

خانم باغبان آزاد

کارشناس امور دانش آموختگان

133

خانم رجحانی

کارشناس بخش مهندسی فیزیک و علوم کامپیوتر

129

خانم راسخی

کارشناس پژوهش و کارشناس بخش زبان انگلیسی و ریاضیات

132

خانم پناه

کارشناس آزمایشگاه و بخش علوم مهندسی، مهندسی برق و مهندسی تکنولوژی الکترونبک

146

آقای سپرهم

کارشناس آزمایشگاه و بخش شهرسازی، روانشناسی و مهندسی کامپیوتر

128

آقای کشکولی

مدیریت کلاسها

134

حوزه دانشجویی

آقای خاتمی

معاون دانشجویی

150

آقای آروند

مدیر امور دانشجویی

 

42212341

آقای  دکتر عباسی

رئیس مرکز مشاوره و بهداشت

--

42220618

خانم ها مشایخ وجمشیدی

کارشناس مشاوره و کارشناس بهداشت

--

42220618

آقای انصاری

رئیس اداره تربیت بدنی

--

42221604

آقای زراعتی

کارشناس امور تغذیه

137

آقای محمدی

کارشناس امور رفاهی

104

 

خانم موسوی

کارشناس امور خوابگاه

120

حوزه فرهنگی و اجتماعی

دکتر اژدری

معاون فرهنگی و اجتماعی

176

 

آقای عباسی

مدیر امور فرهنگی

149

 

آقای رئیسی

رئیس گروه حمایِت از فعالیتهای فرهنگی

154

آقای صنعتی

کارشناس مسئول نشریات

186

آقای روستا

کارشناس امور فرهنگی

--

خانم بزمی

کارشناس انجمن علمی

--

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۱