مدیریت دانشجویی

تعداد بازدید:۳۹۹۳

نام: ابراهیم 

نام خانوادگی: آروند

سمت: سرپرست مدیریت امور دانشجویی

شماره تماس: 07142226050 داخلی 104

 

 

شرح وظایف مدیریت امور دانشجویی

 1. تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی
 2. اجرای سیاست ها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.
 3. تنظیم برنامه های لازم جهت برقرای ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.
 4. برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.
 5. انجام خدمات مربوط به ارائه کمک های مالی و وام های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.
 6. انجام امور مربوط به تسویه حساب وام های صندوق رفاه دانشجویان.
 7. نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.
 8. نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط.
 9. برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.
 10. برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.
 11. نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنایی های لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.
 12. انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.
 13. بررسی نسازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
 14. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۰