اداره امور عمومی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۲۱۵۸
اداره امور عمومی و پشتیبانی

شرح وظایف:

۱)برنامه ریزی جهت آموزش و ارتقای سطح  توانمندی رؤسای محترم امورعمومی واحدهای تابعه و تهیه جزوات آموزشی مربوطه

۲)ارائه، ارتقا و اصلاح فرآیندها، روش‌ها،برنامه ها و خط مشی های اجرایی در امورعمومی ستاد و واحدهای تابعه و ارتقای کیفیت خدمات

۳)برنامه ریزی جهت هماهنگی بین اداره امورعمومی ستاد و واحدهای تابعه

۴)بازدید از مراکز تابعه و تبادل اطلاعات با رؤسای امورعمومی درمورد واحدهای زیرمجموعه شامل انبار،‌تدارکات، نقلیه و خدمات و ارائه گزارش به مسؤولین

۵)همکاری وبرنامه‌ریزی درجهت اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد امور عمومی و واحدهای تابعه

۶)تأمین فضا و تدارک تجهیزات، امکانات، وسایل اداری و ارتباطی مورد نیاز جهت ارائه خدمات

۷)برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

۸)برنامه ریزی، نظارت، مدیریت و ارئه طرحهای مربوط به کاهش هزینه ها و  بکارگیری فنون مدیریت سبز در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژِی در واحدهای تابعه دانشگاه

۹)برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات نگهداری خودروها

۱۰)رضایت سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان سنجی ارائه خدمات

۱۱)شرکت در کمیسیونها، سمینارها و  مختلف به درخواست مافوق و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

۱۲)تأمین خودروهای واحدهای ستادی و نظارت بر استفاده بهینه آن

۱۳)برنامه ریزی در جهت فروش خودروهای دولتی فرسوده

۱۴)بررسی و تأیید قبض های تلفن، آب، برق و گاز واحدهای ستادی و پردیس دانشگاه

۱۵)نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و واحدهای تابعه

۱۶)نظارت بر انجام خدمات اداری، جمعداری، تهیه وسایل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها

۱۷)نظارت برفعالیت، سوخت وهزینه های کلیه خودروهای دولتی موجود در ستاد و وتابعه دانشگاه 

۱۸)برآورداعتبارات مورد نیاز و نظارت برهزینه کرد مدیریت های ستاد بر اساس اعتبارات ابلاغی 

۱۹)پیش بینی احتیاجات ستاد دانشگاه شامل وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین برآورد هزینه آنها

۲۰)تدبیر وآینده نگری جهت فضاهای فیزیکی مورداحتیاج اداری درستاد مرکزی و ارایه گزارش به مقام مافوق 

۲۱)مدیریت توزیع نیروهای خدمات عمومی مازاد بین واحدهای متقاضی 

۲۲)برنامه ریزی، هماهنگی و آماده نمودن امکانات مورد نیاز جهت برگزاری همایش‌ها، اعیاد و ... 

۲۳)مدیریت بر انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، پذیرایی و محل تشکیل جلسات با هماهنگی مدیریت روابط عمومی و مدیریت امور رفاهی دانشگاه جهت میهمانان 

۲۴)نظارت بر نقل‌ و ‌انتقال وسایل و تجهیزات اداری و اموال منقول و غیر منقول واحدهای ستادی

۲۵)نظارت بر بازسازی و تعمیرات امور ساختمانی، عمرانی و محوطه سازی ستاد مرکزی و مجموعه انبارهای ارغوانیه و پردیس دانشگاه 

۲۶)کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد امور پشتیبانی و خدمات عمومی در ستاد مرکزی

۲۷)نظارت بر حفظ‌ و نگهداری ساختمانها، تأسیسات و فضای سبز، وسایل ارتباطی، روشنایی و آتش‌نشانی، امور خدمات عمومی ستاد مرکزی و پردیس دانشگاه 

۲۸)تهیه و نگهداری آرشیو مناسب و پیشینه تعمیراتی، نقشه های ساختمانی و تجهیزات ستاد مرکزی،  مجموعه انبارهای ارغوانیه و سایت دانشگاه.

۲۹)نظارت بر روش حفاظت و ایمنی انبارها به منظورجلوگیری از، آتش سوزی وحوادث غیرمترقبه 

۳۰)راهنمایی و پاسخگویی مجدانه و شفاف به مراجعه کنندگان 

۳۱)نظارت،کنترل و تائید درخواست کالا و خدمات از مدیریت های ستاد دانشگاه

۳۲)انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

۳۳)فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی

۳۴)مشارکت در تدوین جزوات آموزشی دوره های آموزشی توجیهی مسؤولین خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه

۳۵)مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی

 

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۴۰۰