مدیر امور پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۹۱۵۳

دکتر علیرضا راستی

سمت : مدیریت امور پژوهشی و فناوری

تحصیلات : دکترای آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی : دانشیار

شماره تماس : 07142226050 

پست الکترونیکی : a.rasti@kazerunsfu.ac.ir

 

شرح وظایف : 

1.دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.
2.انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی.
3.بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده.
4.تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه
5.معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به جامعه.
6.همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی.
7.انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه.

8.ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب.
9.بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.
10.پیگیری ایجاد و ارتقا واحدهای پژوهشی همانند گروه های پژوهشی، پژوهشکده و ... 
11.بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط استادان و انجام امور مربوطه
12.تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه
معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به صنایع.
13.دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.
14.انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیأت علمی با هماهنگی واحدهای ذی ربط.
15.همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی.
16.انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه.
17.ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب.
18.بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.

19.انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی.
20.انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۲