آیین نامه های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۲۱۵

ردیف

آیین نامه های پژوهشی 

1

آیین نامه امتیاز دهی فعالیتهای پژوهشی گرنت

مصوب دانشگاه سلمان فارسی کازرون در سال 1401-1400

کلیک کنید

2

آیین نامه ارتقاء اعضا هیات علمی

کلیک کنید

3

آیین نامه جامع طرحهای پژوهشی

کلیک کنید

4

آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی

کلیک کنید

5

شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده

در نشریات معتبر بین المللی وداخلی

 کلیک کنید

6

شیوه نامه اجرایی ارتقا 

کلیک کنید

7

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر  برتر مصوب دانشگاه

کلیک کنید

 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۲