اداره انبار

تعداد بازدید:۲۲۸۵
 

۲- دریافت اجناس خریداری شده و ثبت ورود به انبار براساس درخواست خرید به همراه فاکتور از پرسنل تدارکات.
۳- تحویل کالا به پرسنل و مراکز هزینه:
که این امر پس از نصب و راه اندازی نرم افزار انبار مرکزی به دو صورت امکان پذیر می باشد.
۱-۳- صدور حواله:
پس از آنکه درخواست کالا به تائید امضاء کنندگان در ذیل برگه درخواست کالا (برگه درخواست کالای ۴ برگی)، به اداره انبار مرکزی تحویل می گردد، این اداره براساس بخشنامه های صادره نسبت به صدور حواله براساس ضوابط و موجودی اقدام می نماید.
۲-۳- صدور فرم مصرف مستقیم:
به این صورت که حواله مصرف مستقیم براساس جنس خریداری شده طبق فاکتور و درخواست خرید صادر می شود و پس از اطلاع رسانی به درخواست کننده به همراه فرم درخواست کالا تحویل می گردد.
۴- تامین موجودی انبار براساس نیاز که عمدتاً کالاهای مصرفی را شامل می شود.
۵- انبار گردانی ماهیانه و سالیانه در آخر هر دوره.
۶- ارسال اسناد مربوط به صدور حواله و فرم مصرف مستقیم به اداره تدارکات و مدیرکل محترم مالی جهت انجام امور مالی: پس از خرید و تحویل لوازم به قسمتها یک نسخه از حواله صادره به همراه اصل فاکتور جهت انجام امور مالی و تسویه حساب با تدارکات به امور مالی ارسال می‌گردد.

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۴۰۰