کارشناسان امور دانشجویی

تعداد بازدید:۴۸۵۳

نام: سیده مریم

نام خانوادگی: موسوی

سمت: کارشناس امور خوابگاهها

شماره تماس: 07142226050 داخلی 120

   

 

 

 

نام: خداداد

نام خانوادگی: زراعتی

سمت: کارشناس امور تغذیه

شماره تماس: 07142226050 داخلی 137

   

 

 

نام: داود

نام خانوادگی: محمدی

سمت: کارشناس رفاه دانشجویی

شماره تماس: 07142212341 داخلی 137

   

 

 

نام: خداداد

نام خانوادگی: زراعتی

سمت: کارشناس امور دانشجویی

شماره تماس: 07142226050 داخلی 137

   

 

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۰