لیست کارمندان

ردیفنام نام خانوادگيسمتحوزهتلفن داخلی
1زهرا بازيارکارشناس امور فارغ التحصیلان(صدور گواهی موقت و دانشنامه)آموزش07142226050 داخلی 133
2ليلا باغبان آزادکارشناس امور فارغ التحصیلان(صدور تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات)آموزش07142226050 داخلی 133
3معصومه بذرافشانکارشناس آموزش بخش زبان و ادبیات فارسی-کارشناس جذب و امور هیأت علمی، مسئول برگزاری آزمون جامع و مصاحبه دکتری، مدیریت و برنامه ریزی فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری-کارشناس کمیسیون موارد خاص استان-کارشناس شورای تحصیلات تکمیلیآموزش07142226050 داخلی 130
4ندا پناهکارشناس آزمایشگاه برق و الکترونیک و فیزیک-کارشناس بخش های علوم مهندسی، مهندسی برق و مهندسی تکنولوژی الکترونیکآموزش و پژوهش-
5فاطمه راسخیکارشناس پژوهش- کارشناس آموزش بخش های آموزش زبان انگلیسی، ریاضیات و کاربردها و عمومی-کارشناس اساتید مدعو و امور حق التدریس اساتید، مسئول ارسال و پیگیری خطاهای موجود در سامانه آموزشی و در خواست های الکترونیکی دانشجویان-کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه-کارشناس شورای آموزشی-مدیریت و برنامه ریزی فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسیآموزش و پژوهش07142226050 داخلی 132
6مريم رجحانيکارشناس آموزش بخش های علوم کامپیوتر، فیزیک، فیزیک مهندسی- کارشناس کمیته انتقال و میهمانیآموزش07142226050 داخلی 129
7علي سپرهمکارشناس بخش های مهندسی کامپیوتر، مهندسی شهرسازی و روانشناسی(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)-کارشناس نظام وظیفه(امور مربوط به معافیت دانشجویان و ...)آموزش-
8محمدحسین ترک کشکولیکارشناس پشتیبانی و برگزاری کلاس هاآموزش09352721360
9احسان اله رفيعيان زادهرئیس مرکز فناوري اطلاعاتپژوهش07142226050 داخلی 174
10حسين ساساني پورکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهش07142226050 داخلی 173
11آمنه آبسالانرئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانهپژوهش07142226050 داخلی 177
12مريم دهقان قلعه سيديکارشناس کتابخانهپژوهش07142226050 داخلی 194
13علیرضا محمدی صدرکارشناس کتابخانهپژوهش07142226050 داخلی 177
14حميد رضا يزدانيتاسيساتاداری123
15روح الله بازيارتاسيساتاداری123
16حميدرضا رئيسيرئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعی154
17غلامرضا فرجيانتظاماتحراست102
18محسن جاويدي قراچهخدماتاداری196
19مهدي روحاني نسبکارپردازاداری142
20احمد جعفريکارشناس مسئول امور عمومی و تدارکاتاداری144
21سعيد زارع خفريسرپرست اداره کارگزینی، رفاه و امور بازنشستگیاداری142
22سميه نظريهماشین نویس-دبیر خانهاداری101 , 140
23احد شجاعيرانندهاداری170
24زهرا مجيديرئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر-مسئول دفتر ریاستریاست189
25محمدطاهر اژدريخدماتاداری196
26امين پلوانانبار داراداری117
27داوود محمدیکارشناس رفاه دانشجوییدانشجویی104
28مهدی محمدی فردباغباناداری-
29حبیب باغبان آزادخدماتاداری102
30عبدالکریم تواناانتظاماتحراست102
31خداداد زراعتيکارشناس مسئول حوزه مدیریت دانشجوییامور دانشجویی137
32سیدداراب موسويسرپرست مدیریت اداری و پشتیبانیاداری103
33مرضيه بزميکارشناس امور فرهنگیامور فرهنگی190
34ايمان براتيانتظاماتحراست102
35شاپور زندي لکانتظاماتحراست169
36هدايت نصيريانتظاماتحراست169
37کاظم رشیدیانتظاماتحراست102
38غلامرضا همتیانتظاماتحراست102
39مصطفی مرادیانتظاماتحراست102
40سيده مريم موسويکارشناس امور دانشجوییدانشجویی120
41امين انصاريرئیس اداره تربیت بدنی-دبیر کارگروه ورزشی کارکناندانشجویی-
42عباس روستاکارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیفرهنگی-
43ابراهيم آروندسرپرست مدیریت امور دانشجوییدانشجویی-
44عبدالکريم عباسيسرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعی-
45عليرضا سبب سازسرپرست گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیعمرانی-
46فرزانه جمشیدیکارشناس بهداشتدانشجویی07142220618
47احمدرضا صنعتيکارشناس مسئول فرهنگیفرهنگی190
48مجتبي جنگجومدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وریریاست-
49جهانگير رستميمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست-
50محسن عباسپورمسئول روابط عمومی و امور بین المللریاست191
51سيد روح الله موسويکارشناس عمرانيعمرانی-
52جواد جوکارامین اموالمالی117
53عباس باغبان آزادمدیر امور ماليمالی110
54مصطفي ارجيکارشناس امور ماليمالی113
55سيد فرهاد موسويکارشناس امور مالیمالی114
56نادر شجاعيکارشناس امور مالیمالی111
57رحيم شجاعيکارشناس امور ماليمالی112
58مرضیه مشایخکارشناس مشاورهدانشجویی07142220618
59علی اکبر حسن زادهخدماتاداری-
60فرید بشکولخدماتاداری-
نمایش ۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۰ مورد.