لیست کارمندان

ردیفنام نام خانوادگيسمتحوزهتلفن داخلی
11آمنه آبسالانرئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانهپژوهش07142226050 داخلی 177
43ابراهيم آروندسرپرست مدیریت امور دانشجوییدانشجویی-
23احد شجاعيرانندهاداری170
9احسان اله رفيعيان زادهرئیس مرکز فناوري اطلاعاتپژوهش07142226050 داخلی 174
20احمد جعفريکارشناس مسئول امور عمومی و تدارکاتاداری144
47احمدرضا صنعتيکارشناس مسئول فرهنگیفرهنگی190
41امين انصاريرئیس اداره تربیت بدنی-دبیر کارگروه ورزشی کارکناندانشجویی-
26امين پلوانانبار داراداری117
34ايمان براتيانتظاماتحراست102
49جهانگير رستميمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست-
52جواد جوکارامین اموالمالی117
29حبیب باغبان آزادخدماتاداری102
10حسين ساساني پورکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهش07142226050 داخلی 173
14حميد رضا يزدانيتاسيساتاداری123
16حميدرضا رئيسيرئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعی154
31خداداد زراعتيکارشناس مسئول حوزه مدیریت دانشجوییامور دانشجویی137
27داوود محمدیکارشناس رفاه دانشجوییدانشجویی104
57رحيم شجاعيکارشناس امور ماليمالی112
15روح الله بازيارتاسيساتاداری123
1زهرا بازيارکارشناس امور فارغ التحصیلان(صدور گواهی موقت و دانشنامه)آموزش07142226050 داخلی 133
24زهرا مجيديرئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر-مسئول دفتر ریاستریاست189
21سعيد زارع خفريسرپرست اداره کارگزینی، رفاه و امور بازنشستگیاداری142
22سميه نظريهماشین نویس-دبیر خانهاداری101 , 140
51سيد روح الله موسويکارشناس عمرانيعمرانی-
55سيد فرهاد موسويکارشناس امور مالیمالی114
40سيده مريم موسويکارشناس امور دانشجوییدانشجویی120
32سیدداراب موسويسرپرست مدیریت اداری و پشتیبانیاداری103
35شاپور زندي لکانتظاماتحراست169
53عباس باغبان آزادمدیر امور ماليمالی110
42عباس روستاکارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیفرهنگی-
44عبدالکريم عباسيسرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعی-
30عبدالکریم تواناانتظاماتحراست102
7علي سپرهمکارشناس بخش های مهندسی کامپیوتر، مهندسی شهرسازی و روانشناسی(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)-کارشناس نظام وظیفه(امور مربوط به معافیت دانشجویان و ...)آموزش-
45عليرضا سبب سازسرپرست گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیعمرانی-
59علی اکبر حسن زادهخدماتاداری-
13علیرضا محمدی صدرکارشناس کتابخانهپژوهش07142226050 داخلی 177
17غلامرضا فرجيانتظاماتحراست102
38غلامرضا همتیانتظاماتحراست102
5فاطمه راسخیکارشناس پژوهش- کارشناس آموزش بخش های آموزش زبان انگلیسی، ریاضیات و کاربردها و عمومی-کارشناس اساتید مدعو و امور حق التدریس اساتید، مسئول ارسال و پیگیری خطاهای موجود در سامانه آموزشی و در خواست های الکترونیکی دانشجویان-کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه-کارشناس شورای آموزشی-مدیریت و برنامه ریزی فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسیآموزش و پژوهش07142226050 داخلی 132
46فرزانه جمشیدیکارشناس بهداشتدانشجویی07142220618
60فرید بشکولخدماتاداری-
2ليلا باغبان آزادکارشناس امور فارغ التحصیلان(صدور تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات)آموزش07142226050 داخلی 133
48مجتبي جنگجومدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وریریاست-
18محسن جاويدي قراچهخدماتاداری196
50محسن عباسپورمسئول روابط عمومی و امور بین المللریاست191
8محمدحسین ترک کشکولیکارشناس پشتیبانی و برگزاری کلاس هاآموزش09352721360
25محمدطاهر اژدريخدماتاداری196
33مرضيه بزميکارشناس امور فرهنگیامور فرهنگی190
58مرضیه مشایخکارشناس مشاورهدانشجویی07142220618
12مريم دهقان قلعه سيديکارشناس کتابخانهپژوهش07142226050 داخلی 194
6مريم رجحانيکارشناس آموزش بخش های علوم کامپیوتر، فیزیک، فیزیک مهندسی- کارشناس کمیته انتقال و میهمانیآموزش07142226050 داخلی 129
54مصطفي ارجيکارشناس امور ماليمالی113
39مصطفی مرادیانتظاماتحراست102
3معصومه بذرافشانکارشناس آموزش بخش زبان و ادبیات فارسی-کارشناس جذب و امور هیأت علمی، مسئول برگزاری آزمون جامع و مصاحبه دکتری، مدیریت و برنامه ریزی فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری-کارشناس کمیسیون موارد خاص استان-کارشناس شورای تحصیلات تکمیلیآموزش07142226050 داخلی 130
19مهدي روحاني نسبکارپردازاداری142
28مهدی محمدی فردباغباناداری-
56نادر شجاعيکارشناس امور مالیمالی111
4ندا پناهکارشناس آزمایشگاه برق و الکترونیک و فیزیک-کارشناس بخش های علوم مهندسی، مهندسی برق و مهندسی تکنولوژی الکترونیکآموزش و پژوهش-
36هدايت نصيريانتظاماتحراست169
37کاظم رشیدیانتظاماتحراست102
نمایش ۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۰ مورد.