بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۴ ۶
بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون