فرم در خواست خوابگاه

فرم در خواست خوابگاه و سلف سرویس
 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوادگی:*
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • شماره دانشجویی:*
  4
 • رشته تحصیلی:*
  5
 • جنسیت:*
  6
 • مقطع تحصیلی:*
  7
 • وضعیت تاهل:*
  8
 • نام شهر محل سکونت:*
  9
 • شماره تلفن همراه:*
  10
 • شماره تماس منزل:*
  11
 • آدرس محل سکونت:*
  12
 • وضعیت اقامت:*
  13
 • وضعیت واکسیناسیون:*
  14
 • لینک کارت الکترونیکی واکسن:*لینک کارت الکترونیکی واکسن که از وزارت بهداشت پیامک شده
  15
 • ایمیل:*آدرس صحیح ایمیل
  16
 • 17
 • آیا متقاضی استفاده از سلف سرویس هستید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بلی
  خیر
  18
 • 19
 • آیا متقاضی استفاده از خوابگاه در ترم جاری هستید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بلی
  خیر
  20
 • آیا متقاضی استفاده از خوابگاه در ترم مهر 1401هستید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بلی
  خیر
  21