گروه فیزیک و فیزیک مهندسی

تعداد بازدید:۴۹۴۱

 

اساتید بخش فیزیک و فیزیک مهندسی
ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی گروه تلفن پست الکترونیکی رزومه و عکس
1 آقای دکتر بهروز خسروپور دکتری دانشیار فیزیک نظری 07142226050 داخلی 157 khosropour@kazerunsfu.ac.ir

cv

2 آقای دکتر محمدرضا پورکریمی دکتری دانشیار فیزیک بنیادی-علوم و فناوری های کوانتمی 07142226050 داخلی 145 mrpourkarimy@gmail.com

cv

3 آقای دکتر محمدرضا تقدسی دکتری استادیار فیزیک اتمی و مولکولی-پلاسما mtaghadosi@kazerunsfu.ac.ir

cv

4 آقای دکتر احسان منبری دکتری استادیار فیزیک حالت جامد 07142226050 داخلی 108 menbari@kazerunsfu.ac.ir cv
5 آقای دکتر اسماعیل کاظمی دکتری استادیار  فیزیک ذرات بنیادی و انرژی‌های بالا kazemi@kazerunsfu.ac.ir

cv

6 خانم دکتر صحابه هاشمی دکتری استادیار فیزیک حالت جامد-ماده چگال s.hashemi@kazerunsfu.ac.ir cv
7 آقای دکتر مهدی عسکری دکتری استادیار اپتیک و لیزر mehdiaskari@kazerunsfu.ac.ir

cv

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۱