مصوبه‌های هیئت امناء

تعداد بازدید:۶۵۸

 

مصوبه‌های هیئت امناء دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

 

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور اول هیأت امناء مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

پیوست صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیات امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

صورتجلسه ششمین  نشست عادی از دور دوم هیات امنا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور دوم هیات امنا مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور سوم هیات امنا مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور سوم هیات امنا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

صورتجلسه اولین نشست عادی هیات امنای دانشگاه جهرم، فسا و سلمان فارسی کازرون، مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

 

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۲