بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

۰۵ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۶ ۱۱
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین از پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون