بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون

۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۴ ۲۱
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بازدید معاون وزیر و هیئت همراه از دانشگاه سلمان فارسی کازرون