لیست اعضا هیئت علمی

ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCV
1مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی-رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعیCV
2فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی-سرپرست بخش زبان و ادبیات فارسیCV
3سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
4سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
5عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
6مهدیرستمیادبیات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
7علی محمدمحمودیادبیات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
8سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی07142226050 داخلی 150عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی-سرپرست معاونت دانشجوییCV
9زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
10عليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه روانشناسی- رئیس بخش روانشناسیCV
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۵ مورد.