لیست اعضا هیئت علمی

ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCV
1مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی-رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعیCV
2فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی ـ سرپرست معاونت مالی و اداریCV
3سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
4سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیدانشیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
5عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
6مهدیرستمیادبیات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
7علی محمدمحمودیادبیات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی ـ سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیCV
8سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
9زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیدانشیار-عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسیCV
10عليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار-عضو هیئت علمی گروه روانشناسی- رئیس گروه آموزشی روانشناسیCV
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۸ مورد.