گروه برق

تعداد بازدید:۳۹۰۰
اساتید بخش برق
ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی گروه تلفن پست الکترونیکی رزومه و عکس
1 دکتر مهدی منعمی دکتری استادیار برق ـ مخابرات 07142226050
داخلی 146
monemi@kazerunsfu.ac.ir

cv

2 دکتر سیروس بهرامی دکتری استادیار برق ـ مخابرات   bahrami_s@kazerunsfu.ac.ir

cv

3 دکتر ایمان لرزاده دکتری استادیار برق ـ قدرت    lorzadeh@kazerunsfu.ac.ir

cv

4 حمیدرضا قوهستانی کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری) مربی برق ـ کنترل   ghouhestani@kazerunsfu.ac.ir

cv

5 محسن شعبانیان کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری) مربی برق ـ کنترل   shabanian@kazerunsfu.ac.ir

 

cv

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۱