گروه زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۵۹۱۴

 

اساتید بخش زبان و ادبیات فارسی

ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی گروه تلفن پست الکترونیکی رزومه و عکس
1 دکتر مهدی رضایی دکتری دانشیار زبان و ادبیات فارسی / محض

07142226050

داخلی 152

rezaei@kazerunsfu.ac.ir

cv

2 دکتر سیدمحتشم محمدی دکتری دانشیار زبان و ادبیات فارسی / محض

07142226050

داخلی 152

mohtasham@kazerunsfu.ac.ir

cv

3 دکتر فرهاد براتی دکتری استادیار زبان و ادبیات عرب

07142226050

داخلی 192

Fbarati@kazerunsfu.ac.ir

cv

4 دکتر سیدمحمد دشتی دکتری استادیار زبان و ادبیات فارسی / محض   seyyedmahammaddashti@gmail.com cv
5 دکتر علیرضا علیزاده دکتری استادیار زبان و ادبیات عرب   alizade@kazerunsfu.ac.ir

cv

6 دکتر زیبا قلاوندی دکتری دانشیار زبان و ادبیات فارسی / محض   Ziba.ghalavandi@kazerunsfu.ac.ir

cv

7 سیدهاشم خاتمی کارشناسی ارشد مربی فرهنگ و زبان‌های باستانی

07142226050

داخلی 150

h.khatami@kazerunsfu.ac.ir

cv

8 دکتر مهدی رستمی دکتری استادیار زبان و ادبیات فاسی / محض   dr.rostami@kazerunsfu.ac.ir

cv

9 دکتر علی‌محمد محمودی دکتری استادیار زبان و ادبیات فارسی / محض   mahmoodi@kazerunsfu.ac.ir

cv

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۳